Veelgestelde vragen

Ontdek hier het antwoord op veelgestelde vragen rond de fusie tussen Borsbeek en Antwerpen. 

Staat het antwoord op je vraag hier niet tussen? Dan vind je onderaan een formulier om je vraag in te dienen. 

Algemeen

Waarom is een fusie nodig?

Een sterke toekomst voor Borsbeek, daar werken we hard aan. Maar als kleine gemeente staan we steeds meer onder druk en wordt het moeilijker om de 11.200 Borsbekenaren snel en goed te kunnen helpen. Dat wordt bijvoorbeeld duidelijk wanneer we kijken naar het aantal personeelsleden in vergelijking met onze buurgemeenten. Borsbeek moet het redden met minder dan 8 personeelsleden per 1000 inwoners, terwijl dit voor Stad Antwerpen méér dan 18 is.

Ook onze investeringen per inwoner zijn de laatste jaren sterk gedaald. Tussen 2020 en 2025 kan Borsbeek zo’n 9568 euro per inwoner investeren. In Antwerpen is dat bedrag per inwoner bijna 3 keer zo hoog (26.623 euro).

Met dat beperkte budget en het kleine aantal personeelsleden, krijgen we daarnaast steeds grotere maatschappelijke uitdagingen te verwerken. Dat bewijzen onze cijfers rond armoede, woonkwaliteit, onderhoud van het openbaar domein, mobiliteit, etc.

 

Een sterke toekomst voor Borsbeek, die maken we niet alleen. En voor zo’n sterk bestuur, moeten we zeker ook naar de toekomst kijken, ook al is die oefening niet altijd makkelijk.

Op 28 januari 2022 lieten de burgemeesters van Borsbeek en Antwerpen weten dat ze de intentie hebben om te fusioneren.

 

In de gesprekken die we als gemeentebestuur met Stad Antwerpen hebben, vertrekken we altijd vanuit het standpunt van de Borsbekenaar.  Voorstellen en vragen die op tafel komen, toetsen we af aan deze 3 principes.

Kan het zijn dat de fusie met Antwerpen niet doorgaat?

Na een periode van uitgebreid onderzoek, nemen de gemeenteraden van Gemeente Borsbeek en Stad Antwerpen op 18 december 2023 de uiteindelijke beslissing. Kiezen de gemeenteraden voor een fusie, dan starten we op 1 januari 2025 een nieuwe legislatuur als District Borsbeek. Wordt de fusie niet goedgekeurd op 18 december 2023, dan blijft Borsbeek bestaan als zelfstandige gemeente.

We zien wel dat Vlaamse steden steeds groter worden en dat de maatschappelijke uitdagingen complexer worden. Er worden ook bevoegdheden en opdrachten vanuit de hogere overheden naar de gemeenten doorgeschoven. En fusies mogelijk verplicht worden in de toekomst vanuit de Vlaamse overheid. Op termijn is schaalvergroting voor kleine besturen dus onvermijdelijk.

Komt er een nieuwe naam voor Borsbeek?

In een fusie met Stad Antwerpen, moeten we niet op zoek naar een nieuwe naam voor onze gemeente. Borsbeek wordt district Borsbeek. Ook onze postcode 2150 kunnen we blijven houden.

Omgeving

Zal het parkeren in Borsbeek betalend worden?

Het parkeerbeleid in districten wordt uitgewerkt in overleg met het districtsbestuur en wordt altijd voorgelegd aan de Borsbeekse districtsraad. De stad legt geen betalend parkeren op; dit wordt vaak op verzoek van het district zelf besloten. Een voorbeeld hiervan is district Wilrijk, waar je op straat overal gratis kunt parkeren. 

Gaat er iets veranderen aan de afvalophaling?

Als district zal Borsbeek het afvalophalingsplan van Antwerpen volgen. Dat betekent dat huishoudelijk restafval wekelijks zal worden opgehaald en niet meer om de 2 weken zoals nu het geval is. Je zal kunnen kiezen voor containers of zakken om je huishoudelijk restafval in te verzamelen.

De prijs van huishoudelijk afval is lager in Antwerpen. PMD zakken kosten wel meer in Antwerpen. (60 liter: Borsbeek: 0,13 euro/stuk of 2,50 euro/rol vs Antwerpen: 0,25 euro/stuk of 5 euro/rol) 

Rekenvoorbeeld voor een gezin met 2 volwassenen en 2 kinderen: elke week worden er 2 restafvalzakken buiten gezet, 1 PMD zak en 1 keer GFT. (tarief op jaarbasis)

In Borsbeek: 188,50 euro per jaar 

In Antwerpen: 148,20 euro per jaar 

Komt er een uitbreiding van de lage emissiezone tot in Borsbeek?

In 2019 besliste het college in Antwerpen om de LEZ-zone te blijven beperken tot de binnenstad. De Lage Emissiezone zal bij een fusie met Antwerpen dus niet tot in Borsbeek komen.

Er wordt wel blijvend aan een betere luchtkwaliteit gewerkt. Het aantal verplaatsingen met de wagen binnen de agglomeratie Antwerpen moet dalen van 70% naar 50% tegen 2030. Zo bereikt Antwerpen dezelfde gezondheidsbaten als met een eventuele uitbreiding van de LEZ.

Dat zal vooral gebeuren door extra inzet op openbaar vervoer en fietsinfrastructuur. 

Er zijn nu trouwens al elektrische deelfietsen beschikbaar in Borsbeek.

Deelauto’s en deelfietsen zullen ook in Borsbeek meer beschikbaar zijn.

In welk recyclagepark kunnen we terecht?

Borsbekenaren kunnen vandaag terecht in de containerparken van IGEAN. Na een fusie met Antwerpen blijf je welkom in Wommelgem, maar daarnaast zal je ook in Berchem, Deurne, Borgerhout en andere Antwerpse recyclageparken je afval kwijt kunnen. De tarieven vind je op www.antwerpen.be/recyclageparken.

De tarieven voor het recyclagepark in Wommelgem liggen vandaag iets hoger dan die van de Antwerpse recyclageparken.

Wat verandert er voor het aanvragen van een omgevingsvergunning (bv. een bouwvergunning of verkaveling van gronden)?

Het verwerken van omgevingsvergunningen, wordt centraal opgenomen door Stad Antwerpen.
Je kunt deze aanvragen digitaal indienen, zoals nu ook al het geval is, dus er is geen verplaatsing naar het centrum van Antwerpen nodig.

Wat gebeurt er met de luchthaven van Deurne?

Borsbeek heeft altijd gepleit voor een goed nabuurschap met de luchthaven en ook Antwerpen staat achter dat principe. Na een fusie met Antwerpen zal Borsbeek blijven toezien dat de vergunningen en afspraken rond de luchthaven van Deurne nageleefd worden.

Welke straten krijgen als eerste een opknapbeurt?

Dankzij de schuldherschikking van de Vlaamse overheid, zullen we bij een fusie meer kunnen investeren in het openbare domein. Borsbeekse straten en pleinen die dringend aan vernieuwing toe zijn, krijgen eindelijk hun welverdiende opknapbeurt.

De lokale hoofdassen, onder meer de de Robianostraat, Jozef Reusenslei, Lucien Hendrickxlei en Wenigerstraat staan bovenaan de lijst.

Hoe zullen de straten en pleinen onderhouden worden?

Elk district staat zelf in voor onderhoud, aanleg en heraanleg van districtstraten en -pleinen, straatmeubilair, openbare verlichting, groen, mobiliteit, speel- en sportpleintjes. 

Bij een fusie zullen we meer kunnen investeren in onze straten en pleinen.

District Borsbeek zal ook terecht kunnen bij een consulent openbaar domein van Stad Antwerpen die alle activiteiten aan het openbaar domein coördineert. Deze consulent is ook het aanspreekpunt in het district voor problemen en activiteiten op het openbaar domein die niet tot de bevoegdheid van het district behoren.

Zal mijn straatnaam veranderen?

In een fusie met Stad Antwerpen, moeten we niet op zoek naar een nieuwe naam voor onze gemeente. Borsbeek wordt district Borsbeek.
Ook postcode 2150 blijft behouden. Hierdoor moeten we niet op zoek naar nieuwe namen voor straten die ook in Stad Antwerpen bestaan. De Borsbekenaar blijft dus Borsbekenaar.

Wat gebeurt er met het woonuitbreidingsgebied Mellegracht?

Het woonuitbreidingsgebied “Mellegracht” blijft bestaan als een groene zone. Er wordt zelfs overwogen om het om te vormen tot een buurtpark in samenwerking met Kempens Landschap. Belangrijk om te weten is dat het nieuwe decreet betreffende woonreserveringsgebieden dit gebied beschermt en verdere ontwikkeling ervan belemmert. Dit betekent dat er geen verkaveling kan plaatsvinden zonder toestemming en dat het behoud van groen en natuur wordt gegarandeerd.

Veiligheid

Wat gebeurt er met de Brandweer van Borsbeek? Gaan we nog een eigen brandweerkazerne hebben?

De gemeente Borsbeek wordt op dit moment beschermd door Brandweer Zone Rand (BZR). De stad Antwerpen en de gemeente Wijnegem maken deel uit van Brandweer Zone Antwerpen (BZA). Als de gemeenten fusioneren, zal post Borsbeek bij BZA gevoegd worden. Post Borsbeek wordt in dat geval de eerste vrijwilligerspost van BZA. Beide brandweerorganisaties engageren zich om de hulpverlening blijvend te garanderen met aandacht voor de lokale verbinding. Het is een uitdrukkelijke politieke wens van de beide gemeentebesturen om de huidige werking van post Borsbeek, inclusief de vrijwilligerswerking, te behouden. Zo blijft ook de brandweer van Borsbeek dicht bij de burger. Intussen houden we interne overlegmomenten met de brandweervrijwilligers zodat ze op de hoogte blijven van het fusietraject voor de brandweer.

Wat gebeurt er met de Lokale politie in Borsbeek?

Op dit moment maakt Borsbeek deel uit van Lokale Politiezone MINOS (samen met stad Mortsel, gemeente Boechout, Wijnegem en Wommelgem). Als Borsbeek en Antwerpen fusioneren, zal dit een defusie betekenen, namelijk dat Borsbeek uit de MINOS zone gaat en deel zal gaan uitmaken van de PZ ANTWERPEN.

Interne werking & dienstverlening

Welke financiële voordelen brengt deze fusie met zich mee?

Een fusie tussen Vlaamse gemeenten wordt financieel gestimuleerd door de Vlaamse overheid. Er is een eenmalige fusiebonus van 50 miljoen euro waarmee schulden van beide gemeenten worden verminderd.

Door de fusie met de stad Antwerpen zou Borsbeek haar integrale huidige financiële schuld laten overnemen door de Vlaamse Regering. Dit zijn acht leningen van Borsbeek met een uitstaande schuld op 31 december 2022 van 2.992.535,18 euro. De eigenlijke schuldovername gebeurt op 30 september 2024. Daarnaast komt er elk jaar zo’n 4,5 miljoen euro extra vrij vanuit het Gemeentefonds. Dit budget is bedoeld voor de volledige stad, maar daar zal district Borsbeek zeker ook heel wat voordeel uit kunnen halen.

Voor de financiële administratie van Borsbeek en de aanbestedingen kan Borsbeek bij een fusie rekenen op de expertise, software en schaalvoordelen van Antwerpen. Dit omvat zaken zoals verzekeringscontracten, raamcontracten en betalingsopvolgingen.

De stad Antwerpen zal de kosten op zich nemen om de Adrinkhovenlaan, Wenigerstraat, de Robionostraat, Lucien Hendricklei, August van Putlei, Corluylei, Reusenslei, Boechoutsesteenweg en Sprinkhaanstraat te vernieuwen. De vier eerstgenoemde straten worden in de eerste legislatuur van het nieuwe district aangepakt.

Daarenboven zal het district Borsbeek bij aanvang van de eerste legislatuur – bovenop de reguliere dotatie – een startdotatie ontvangen van 4.267.802 euro. Dit bedrag zal gebruikt worden om investeringen te doen voor de verantwoordelijkheden die we vanaf dan dragen als district. Geen andere Borsbeekse buurgemeente kan deze financiële voordelen bieden.

Zo wordt de toekomst beter voor de Borsbekenaar.

Gaat de fusie ook extra kosten voor Borsbeek met zich meebrengen?

De grootste extra kost voor het lokale bestuur is het aantal werkuren van onze medewerkers in de voorbereidende informatievergaring en de eventueel mogelijke transitieperiode. De toekomstige dienstverlening in Borsbeek staat centraal in heel deze fase en vraag een grondige voorbereiding.

Na een fusie bekijken we of het interessant is om lopende contracten met huidige leveranciers over te nemen door de Stad Antwerpen. Is het interessant om deze over te nemen dan blijft de overeenkomst bestaan voor de resterende duur en stappen daarna pas over naar de raamovereenkomsten van Antwerpen. Indien we de contracten vervroegd opzeggen, zal er eventueel een schadevergoeding betaald worden, als dit zo in de overeenkomst staat.

Ook de kosten voor de burger zoals belastingen en retributies (terugbetalingen) werden onderzocht. In de infobrochure (p 17) vind je de huidige tarieven (2023) voor Borsbeek en Antwerpen. Bij een fusie zal er een nieuw tarief bepaald worden voor zaken zoals de aanvullende personenbelasting. Om zelfs maar een gelijklopende dienstverlening te kunnen blijven bieden, zal Borsbeek ook zonder fusie genoodzaakt zijn om tarieven te verhogen om de financiële uitdagingen aan te gaan. 

Blijven er nog loketten in Borsbeek?

Voor je rijbewijs, je nieuwe identiteitskaart of om een geboorte aan te geven, zal je terecht kunnen in het Borsbeekse Districthuis. Voor deze basisdiensten rond burgerzaken blijf je dus op het huidige Gemeentehuis van Borsbeek op het juiste adres. Zo blijven we dicht bij de burger. Daarnaast zul je voor administratieve diensten ook in andere districten van Stad Antwerpen geholpen worden, ongeacht je woonplaats.
Dat kan handig zijn als je voor je werk of school regelmatig in de buurt van een ander districthuis bent en daar makkelijker tijdens de openingsuren kan langsgaan. De openingsuren van het districthuis van Borsbeek kunnen wel verschillen van het huidige loket. Hier zie je hoe de loketten van de bestaande districten georganiseerd zijn.

Sommige diensten, zoals het verwerken van omgevingsvergunningen, worden centraal opgenomen door Stad Antwerpen. Deze aanvragen kun je echter nu al digitaal indienen, dus ook daar is een verplaatsing naar het centrum van Antwerpen niet nodig.

Kunnen we nog in Borsbeek terecht bij het OCMW?

Ook als we fusioneren met Stad Antwerpen blijven we in Borsbeek een aanspreekpunt behouden voor sociale zaken. In het Sociaal Huis kun je terecht voor informatie en advies. Maar tegelijkertijd zullen er veel meer mogelijkheden zijn waarmee we onze Borsbeekse burgers kunnen helpen doordat Antwerpen een zeer ruim netwerk van partners heeft. Zo kunnen bijvoorbeeld hulpvragen met betrekking tot jongerenwerking of woonbegeleiding door experten opgevolgd worden in plaats van all round medewerkers. Ook het Tirolerhof blijft onze vaste contactplaats met onder andere een Huis van het Kind en ’t winkeltje.

Zullen we nog moeten gaan stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen?

Elk district heeft een eigen districtraad. Net zoals bij onze huidige gemeenteraadsverkiezingen, wordt deze elke 6 jaar verkozen, samen met de gemeenteraad van de Stad en de Provincieraad. Je zal dus in oktober 2024 moeten stemmen voor de gemeenteraad van Antwerpen, de districtsraad van Borsbeek (15 personen) en voor de Provincieraad.
De Borsbekenaren beslissen dus wie er in de districtsraad van Borsbeek mag zetelen en ze bepalen mee wie er in de gemeenteraad van Antwerpen zit.  Zo blijven we dicht bij de burger.

Welke bevoegdheden heeft een district?

Elk district heeft een eigen districtsbestuur, een eigen districtshuis en bepaalde eigen bevoegdheden, zoals de aanleg en heraanleg van het openbaar domein (districtstraten), sport, cultuur, communicatie, jeugd- en seniorenwerking.

Kunnen we nog steeds trouwen in Borsbeek?

Ja, dat kan. Als je wil trouwen, moet je eerst een huwelijksaangifte doen. Als Borsbekenaar zul je daarvoor in het districthuis van Borsbeek terechtkunnen, maar daarnaast ook in alle andere stadsloketten.
Huwelijksceremonies blijven we in onze prachtige en historische ‘De Luitenant’ vieren.

Heeft een fusie met Antwerpen een impact op het salaris en de vergoedingen van de Burgemeester en de raadsleden van Borsbeek?

Het salaris van een districtsburgemeester en districtscollegeleden wordt bepaald op basis van het inwoneraantal van het district. Hieronder vind je een uitleg van hoe dit wordt berekend.

Je zal merken dat het salaris van de burgemeester en de schepenen daalt als Borsbeek een district wordt. Wat betreft de districtsraadsleden, zij ontvangen geen vast salaris maar presentiegeld.

Deze regels zijn van toepassing op de salarissen in de districten:

 • Districtsburgemeester:

  • 70% van het salaris van de burgemeester van een gemeente met een vergelijkbaar inwoneraantal.
 • Districtsschepenen:

  • Inwonersaantal in het district 0-50.000: 42% van het salaris van de burgemeester van een gemeente met een vergelijkbaar inwoneraantal.
  • Inwonersaantal in het district +50.000: 52,5% van het salaris van de burgemeester van een gemeente met een vergelijkbaar inwoneraantal.

Borsbeek valt in de eerste categorie met een inwoneraantal van rond de 11 000 inwoners.

Onderwijs & kinderopvang

Blijft Borsbeek vakantiekampen organiseren voor de kinderen?

De regie van de vakantiekampen georganiseerd door externen gebeurt nu door de dienst Vrije Tijd van Gemeente Borsbeek. Bij een fusie met Stad Antwerpen zal dit een bevoegdheid blijven van het district Borsbeek.
Daarbovenop zullen de kampen die via de Stad Antwerpen worden gerealiseerd ook tegen voordelige tarieven toegankelijk zijn voor Borsbeekse burgers.

Zal de fusie een invloed hebben op hoe kinderen op school worden ingeschreven?

Sinds schooljaar 2022-2023 werkt Borsbeek met het online aanmeldsysteem ‘Meld je aan’. Zo worden de vrije plaatsen in het
(buitengewoon) kleuter- en lager onderwijs en het (buitengewoon) secundair onderwijs van alle onderwijsnetten eerlijk en transparant
verdeeld. ‘Meld je aan’ is een initiatief van het Lokaal Overlegplatform Antwerpen met de steun van stad Antwerpen. Borsbeekse scholen zullen na een fusie deel uitmaken van het lokaal overlegplatform (LOP) als deel van de stad.

Blijven De Klinker en Academia bestaan?

Vanaf schooljaar 2024-2025 zullen basisschool De Klinker en kunstschool Academia wellicht behoren tot het Stedelijk Onderwijs. Een fusie tussen Borsbeek en Antwerpen zal geen invloed hebben op het verdere bestaan van deze scholen.

Vrije tijd

Zal de Bibliotheek in Borsbeek blijven?

De districtsbibliotheek van Borsbeek blijft. De bibliotheek wordt opgenomen in het netwerk van districtsbibliotheken. 

Wat gebeurt er met Fort 3 in Borsbeek?

De vernieuwingen rond Fort 3 voeren we uit zoals gepland. Dit blijft de groene long van Borsbeek en het wordt een centrale plaats voor ontspanning en cultuur.

Wat zijn de gevolgen van de fusie op onze lokale verenigingen? Kunnen organisaties zoals onze seniorenraad, jeugdraad, jeugdbewegingen, sportclubs, etc. blijven bestaan?

Elk district heeft bepaalde eigen bevoegdheden, zoals de aanleg en heraanleg van het openbaar domein, sport, cultuur, communicatie, jeugd en seniorenwerking. De verenigingen van Borsbeek zullen dus blijven bestaan en blijven onder de bevoegdheid van district Borsbeek. Het is zelfs mogelijk dat de verenigingen versterkt worden, aangezien er in Antwerpen meer subsidies voor verenigingen beschikbaar zijn. De verenigingen kunnen mogelijks wel een impact zien bij de procedures voor het huren van materiaal of het reserveren van zalen. Het aanbod zal een pak groter zijn, maar de prijs van materiaalhuur zal in sommige instanties hoger liggen dan wat een Borsbeekse vereniging vandaag betaalt, afhankelijk van de locatie. Voor het materiaal moet niet betaald worden, maar wel voor vervoerskosten.

Komen er besparingen op cultuur, sport, evenementen of andere vrije tijdsactiviteiten?

Elk district heeft bepaalde eigen bevoegdheden, zoals de aanleg en heraanleg van het openbaar domein, sport, cultuur, communicatie, jeugd en seniorenwerking. Het is dus mogelijk dat cultuur, sport, evenementen en andere activiteiten uitgebreid worden aangezien het districtscollege en de districtsraad zelf prioriteiten bepalen in functie van de beschikbare werkingsmiddelen.

Zal de Jaarmarkt (Pinksterenweekend) blijven bestaan?

Ja, het Pinksterenweekend in Borsbeek lokt jaarlijks heel wat volk. Dit evenement zal ook na een fusie met Stad Antwerpen blijven bestaan. We blijven trouw aan onze Borsbeekse tradities. Ook dat zijn districtbevoegdheden, nog meer voorbeelden van andere districten vind je hier.

Doe mee

Wordt de burger geraadpleegd?

 • We betrekken de burgers, het personeel, de adviesraden en de gemeenteraadsleden actief bij het fusieonderzoek. In deze tijdlijn kun je zien welke stappen er al genomen zijn in het fusietraject.
 • Van begin maart tot eind mei organiseren we klankbordgroepen voor de Borsbekenaar. We nemen een duik in vijf specifieke thema’s (denk bijvoorbeeld aan veiligheid, onderwijs en vrije tijd). In deze klankbordgroepen krijg je inzicht de lopende gesprekken tussen Borsbeek en Antwerpen en kun je per thema je stem laten horen. We zetten ook sociale media en andere (digitale) kanalen in om van zoveel mogelijk Borsbekenaren te horen hoe ze over bepaalde thema’s denken.
 • Daarnaast wordt ook een Volksraadpleging georganiseerd die via een burgerpetitie is aangevraagd. Deze volksraadpleging zal op zondag 24 september 2023 (8u – 13u) plaatsvinden. Elke Borsbekenaar vanaf 16 jaar zal een antwoord kunnen geven op de vraag “Wenst u dat de gemeente Borsbeek gefuseerd wordt met de Stad Antwerpen? Ja of nee?”.
 • De gemeenteraden van Gemeente Borsbeek en Stad Antwerpen nemen op 18 december 2023 de uiteindelijke beslissing.

Wie neemt beslissingen over de fusie?

In de loop van 2023 onderzochten we wat een fusie tussen Antwerpen en Borsbeek in de praktijk betekent voor de Borsbekenaar. Dat onderzoek verliep in verschillende werkbanken per beleidsdomein. In 2022 maakten deze werkbanken samen een inventaris op van alle actiepunten die moeten besproken worden. Tot juni 2023 werd elk van deze punten nu behandeld.
We legden alle cijfers en argumenten op tafel en zetten de voordelen en nadelen naast elkaar. We luisterden naar de vragen en bezorgdheden van de Borsbekenaar en we werkten samen met Stad Antwerpen aan duidelijke antwoorden. Na een periode van uitgebreid onderzoek, nemen de gemeenteraden van Gemeente Borsbeek en Stad Antwerpen op 18 december 2023 de uiteindelijke beslissing.

Hoe blijven we op de hoogte ?

In de volgende edities van InfoBorsbeek krijg je telkens een samenvatting van het belangrijkste nieuws rond de fusie.
Op borsbeekfusie.be vind je achtergrondinformatie, een antwoord op
veelgestelde vragen en de tijdlijn van het fusietraject.

Meld je aan om de e-nieuwsbrief te ontvangen, zodat het nieuws rond de fusie rechtstreeks in je inbox belandt. Voor vragen over de fusie kun je mailen naar [email protected].

Stel je vraag

Staat het antwoord op je vraag hier niet tussen? 

Stel hier je vraag, of stuur een e-mail naar [email protected]

Vragen worden binnen 5 werkdagen beantwoord.

Deel dit bericht

Een initiatief van